Sorting by

×

Všeobecné podmínky

Rodičovská není brzda, když nechcete.

Všeobecné podmínky poskytování služeb – VP

1.     Základní informace a definice pojmů

1.1.         M.arter z.ú., IČ: 081 95 595, sídlem Frýdlantská 1310/23, Kobylisy, 182 00 Praha 8, zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 798 (dále též „Ústav“). Ústav je poskytovatelem služeb ve smyslu odst. 1.2. Ústav je zároveň správcem osobních údajů („Správce“) dle čl. X těchto VP.

Korespondenční adresa Ústavu je: Hasova 3092/4, Modřany, 143 00 Praha 4.
Fakturační adresa Ústavu je: Hasova 3092/4, Modřany, 143 00 Praha 4.
Bankovní spojení Ústavu: 2401644906/2010
Kontaktní e-mail Ústavu: marter@marter.cz
Web Ústavu: www.marter.cz (dále jen „Web“)

1.2.          Předmětem činnosti Ústavu jsou veřejně prospěšné aktivity zaměřené na podporu osob na mateřské a rodičovské, v rámci čehož se zaměřujeme (i) na snížení rizika sociálního vyloučení osob na mateřské a rodičovské dovolené, (ii) na slaďování rodinného a pracovního života a usnadnění uplatnění na trhu práce v průběhu rodičovské dovolené a po jejím ukončení, (iii) na podporu malého a středního podnikání, (iv) na vzdělávání ve výše uvedených oblastech, (v) na poskytování poradenství, konzultací a služeb v těchto oblastech a předávání speciálních metod práce, (vi) na informační a osvětovou činnost. Ústav na svém Webu prezentuje nezávaznou nabídku služeb, kterými jsou zejména (on-line i off-line) vzdělávací programy, webináře, semináře, workshopy, mentoringové a koučovací programy, konzultace (dále vše uvedené v tomto odstavci jen jako „služba“ nebo „služby“).

1.3.          Účastníkem je dle těchto všeobecných podmínek osoba, které má zájem o poskytnutí služby ze strany Ústavu a/nebo které Ústav službu poskytne.

1.4.          Veškeré služby jsou poskytovány v rámci veřejně prospěšného zaměření Ústavu osobami, které poskytují služby se vší dobrou vůlí na základě svých osobních zkušeností, názorů a postojů; tyto osoby ale nevystupují jako odborníci ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) ani je nelze považovat za příslušníky určitého stavu nebo povolání se způsobilostí k odbornému výkonu daných služeb nebo činností. Veškerá sdělení, rady a informace, rady poskytnuty Ústavem v rámci služeb musí každý Účastník podrobit vlastnímu hodnocení zohledňujícímu jeho vlastní poměry a životní situaci a podle těchto okolností vyhodnotit, která z poskytnutých sdělení, rady a informací vztáhne na sebe a promítne do svého života.

1.5.          Tyto všeobecné podmínky (dále též „VP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ. Tyto VP tvoří nedílnou součást veškerých smluv a vztahují se na veškeré závazky, jejichž smluvní stranou je Ústav jako poskytovatel služby na straně jedné a Účastník na straně druhé.

 

2.      Uzavírání smlouvy mezi Ústavem a Účastníkem

1.6.          Nabídka veškerých služby Ústavu je činěna jako nezávazná a nepředstavuje nabídku k uzavření smlouvy.

1.7.          Účastník, který má zájem o poskytnutí konkrétní služby (tato dále jako „školení“), se může registrovat pomocí elektronického formuláře na Webu nebo jiným způsobem, který umožní Ústav (dále jen „registrace“). Účastník je v rámci registrace povinen uvést veškeré nezbytné informace potřebné pro to, aby Ústav mohl případně posoudit vhodnost školení, nebo způsobilost Účastníka k účasti na školení.

1.8.          Vyplnění a odeslání registrace ze strany Účastníka představuje jeho závaznou nabídku („objednávku“) k uzavření smlouvy o poskytnutí služby s Ústavem v rozsahu, v jakém byla provedena registrace na školení. Účastník je povinen předem zaplatit Ústavu poplatek za školení stanovený Ústavem (dále jen „poplatek“), a to dle konkrétních podmínek stanovených u jednotlivého školení. Ústav není povinen poskytnout školení Účastníkovi, který neuhradil poplatek. Bude-li Účastníkovi poskytnuto školení, je Účastník povinen uhradit poplatek, pokud tak již před tím neučinil.

1.9.          Smlouva o poskytnutí služby spočívající ve školení mezi Účastníkem a Ústavem („Smlouva“) je uzavřena ve chvíli přijetí nabídky Účastníka ze strany Ústavu. Nabídka Účastníka je přijata, když (i) Ústav zašle Účastníkovi potvrzující zprávu (zejm. e‑mailovou) o přijetí zaplaceného poplatku za školení, (ii) Ústav výslovně potvrdí účastníkovi, že mu poskytne školení, přestože Účastník neuhradil poplatek, (iii) školení bude Účastníkovi fakticky poskytnuto.

 

2.       Úhrada poplatku:

2.1.          Účastník je povinen uhradit poplatek dle pokynů Ústavu, a to zpravidla přes autorizovanou platební bránu (Pays.cz). Na účet Ústavu lze uhradit poplatek po předchozím souhlasu nebo na základě pokynů Ústavu; v takovém případě je číslo účtu: 2401644906/2010 (Fio banka, a.s.).

 

3.      Náhradník a Zrušení registrace

3.1.          Účastník je povinen neprodleně sdělit Ústavu, pokud zjistí, že se školení nebude moct účastnit. Účastník především bere na vědomí, že vzhledem k veřejně prospěšné povaze Ústavu jsou za školení stanoveny co nejnižší poplatky určené pouze ke krytí nezbytných nákladů a svojí případnou absencí Účastník zmaří možnost využití školení jinému zájemci.

3.2.          Účastníkovi, který bez náležité omluvy a přiměřených důvodů neabsolvuje školení, na které se registroval, může Ústav odmítnout účast na dalších školeních.

3.3.          Účastník může za sebe najít náhradníka, který absolvuje školení.

3.4.          Uhrazený poplatek se Účastníkovi, který zrušil svoji účast na školení, nevrací.

 

4.      Školení

4.1.          Účast na školení je dobrovolná a každý Účastník odpovídá sám za sebe. Veškerá vyjádření osoby, která vede školení („lektor“) představují její názory, zkušenosti a osobní pohledy lektora související s řešenou problematikou, avšak je výlučně na Účastníkovi, aby posoudil přiměřenost a vhodnost vyjádření školitele vzhledem ke svým vlastním poměrům a aby daná vyjádření aplikoval po náležitém uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu některých školení (zejm. z oblasti osobního rozvoje) může být vystaven fyzické, psychické či emocionální zátěži; Účastník je povinen tuto skutečnost zohlednit ještě před registrací na takovéto školení a pečlivě zvážit svoje schopnosti účastnit se takového školení.

4.2.          Účastník má právo kdykoliv v průběhu školení odmítnout účast na jednotlivých aktivitách. Účastník má právo kdykoliv ukončit svoji účast na školení, a to zejména (nikoliv ale výlučně) pokud by mu školení způsobovalo zátěž, kterou Účastník nechce nebo nemůže snést.

4.3.          Vyjádření v rámci školení nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka z dané oblasti. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Na školení mohou být sděleny informace o produktech a službách dalších osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice; Ústav ani lektor nenesou odpovědnost za tyto produkty nebo služby zmíněné na školení.

4.4.          Ústav vylučuje svoji odpovědnost za případné nedostatky ve službách. Ústav nenese odpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé Účastníkovi v rámci školení.

4.5.          Pokud Účastník podstupuje jakýkoliv druh léčby, je povinen tuto skutečnost před zahájením školení sdělit Ústavu a lektorovi a informovat je o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby, aby mohla být vyhodnocena možnost účasti Účastníka na školení. Ústav doporučuje, aby Účastníka o své plánované účasti na školení informoval svého ošetřujícího lékaře (zejm. psychiatra nebo psychologa).

4.6.          Čas ukončení seminářů je uveden orientačně a může se měnit dle okolností v průběhu konání.

 

5.      Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1.          Ústav může Účastníkovi podle potřeby poskytnout nebo zprostředkovat přístupové údaje k on‑line produktům či přístupy na jiné webové stránky; tyto jsou určeny pouze pro osobní potřebu Účastníka. Případný poskytnutý přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Ústav nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2.          Služby, které Ústav poskytuje, jsou chráněny dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) jakož i dle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Jakékoliv (úplatné či bezúplatné) zaznamenávání, rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování zpřístupňování, šíření nebo další poskytování školení (nebo jeho částí) třetím osobám bez výslovného souhlasu konkrétního lektora a případných dalších osob disponujících autorskými právy ke školení nebo jeho části, je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Účastníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Účastník odpovídá za veškerou újmu, kterou porušením autorského zákona způsobí.

5.3.          Účast na školení neopravňuje Účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

 

6.       Zrušení, přesunutí nebo úpravy školení

6.1.          Ústav má právo zrušit nebo přesunout plánované školení (nebo jeho zbývající části), a to zejména pro nenaplnění kapacity Účastníků, pro nemoc školící osoby, nebo z jiného důvodu. Ke zrušení nebo přesunutí školení (nebo jeho zbývající části) dle tohoto odstavce může dojít nejpozději do doby, než bude školení v jeho plánovaném rozsahu dokončeno.

6.2.          Účastník bere na vědomí, že v rámci školení může dojít ke změně lektora.

6.3.          V případě zrušení školení může Ústav vypsat nový náhradní termín školení a informovat Účastníky školení přihlášené na původní termín o tomto náhradním termínu. Účastník zrušeného školení má právo přednostního využití náhradního termínu školení v případě, že se na náhradní termín registruje nejpozději 14 dnů před náhradním termínem školení. Pokud nebude náhradní termín školení vypsán, nebo pokud se Účastník nebude moci náhradního termínu školení účastnit, má Účastník právo zvolit si jednu z těchto variant řešení:

  • 6.3.1.     Výběr jiného (náhradního) školení z nabídky školení Ústavu s poplatkem stejným nebo vyšším než byl u zrušeného školení. Pokud je poplatek u náhradního školení vyšší, doplatí Účastník rozdíl dle pokynů Ústavu.
  • 6.3.2.     Vrácení poplatku, který Účastník uhradil, a to buď ve formě voucheru (poukázky), nebo v penězích. V případě vrácení poplatku formou voucheru na využití služeb (nebo jejich části) vystaví Ústav voucher nejpozději do 30 dnů od doručení volby Účastníka. Ústav je oprávněn poskytnout Účastníkovi voucher ve vyšší hodnotě, než byl uhrazený poplatek. Jednou vystavený voucher nelze u Ústavu směnit za peníze.

6.4.          Jednou provedenou volbu vypořádání dle tohoto odstavce nemůže Účastník bez souhlasu Ústavu změnit.

 

7.       Pořizování obrazových, zvukových a obrazově-zvukových záznamů

7.1.          Účastník svojí registrací uděluje Ústavu a lektorovi souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek (dále jen „Záznam“) ze školení nebo jiných služeb Ústavu za účelem dokumentace proběhlé akce a souhlasí s tím, že Záznam může být poskytnut další straně nebo uveřejněn.

7.2.          Účastník především uděluje Ústavu a lektorovi souhlas s následujícím:

  • 7.2.1.     aby Účastníka (jako pasivního nebo i aktivního člena poskytované služby) a jeho projevy osobní povahy a osobní údaje v souvislosti se službou, s poskytováním služby a v průběhu poskytování služby (zejm. přepis projevů, podobizna, audiozáznam, videozáznam Účastníka) Ústav a/nebo lektor v rámci pořizování Záznamu zaznamenali;
  • 7.2.2.     aby Ústav a lektor pořízené záznamy v souladu s níže uvedeným účelem užívali níže uvedeným způsobem až do doručení písemného odvolání ze strany Účastníka; a to vše za účelem informování široké veřejnosti nebo potenciálních zájemců o služby Ústavu (zejm. prostřednictvím tištěných nebo elektronických médií, nebo sociálních sítí jako jsou Facebooku, Instagram, LinkedIn a další) o povaze, obsahu, rozsahu a průběhu jednotlivých služeb Ústavu, včetně využití pro marketingové účely a včetně využití pro další školení.

7.3.          Účastník uděluje souhlas s tím, aby Ústav poskytl licenční oprávnění k užití Záznamu třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů.

7.4.          Účastník bere na vědomí, že Záznam může být pozměněn, a to za respektování cti, důstojnosti a vážnosti Účastníka za šetření jeho osobnostních práv.

7.5.          Účastník bere na vědomí, že Záznam může být užit jakou součást souborného díla.

7.6.          Účastník má právo požadovat, aby jeho osoba nebyla zaznamenávána, a nelze‑li zaznamenání vyloučit, aby byla jeho osoba anonymizována takovým způsobem, aby daného Účastníka nebylo možno za běžných okolností identifikovat.

7.7.          Účastník (pamatujíce i povinností dle čl. 6 VP) se zavazuje, že jakýkoliv Záznam nebude šíři, zpřístupňovat, uveřejňovat, poskytovat dalším osobám bez výslovného svolení Ústavu. Pokud Účastník poruší tuto povinnost, je odpovědný za veškerou újmu vzniklou Ústavu, jiným Účastníkům nebo třetím osobám.

 

8.      Licence

8.1.          K veškerým Záznamům, byť by měly povahu autorského díla, Účastník v celém rozsahu svých majetkových práv uděluje Ústavu bezpodmínečnou bezúplatnou výhradní licenci územně, časově, množstevně a účelově neomezenou, s právem Ústavu k (bezúplatnému nebo úplatnému) udělování podlicencí i ve stejně širokém rozsahu, a to po celou dobu trvání majetkových práv Účastníka a bez možnosti výpovědi. Ústav není povinen poskytnout licenci využít a případné nevyužití licence není důvodem pro výpověď licence nebo odstoupení od licenční smlouvy.

 

9.      Poučení spotřebitelů o řešení sporů

9.1.          Dle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Ústav ty Účastníky, kteří jsou ve smyslu občanského zákoníku považováni za spotřebitele, že v případě vzniku sporu mezi Ústavem spotřebitelem, je ve smyslu § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele pro mimosoudní řešení tohoto spotřebitelského sporu věcně příslušným subjektem pro mimosoudní rozhodování:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

E-mail:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

 

10.    Závěrečná ustanovení

10.1.       Místně i věcně příslušnými pro veškeré spory ze smluv, na které se vztahují tyto VP, jsou soudy České republiky. Veškeré spory ze smluv, na které se vztahují tyto VP, se řídí právním řádem České republiky. Ustanovení tohoto odstavce platí i v případě, že smluvní vztah je s mezinárodním prvkem.

10.2.       Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího

10.3.       Ústav si vyhrazuje právo u vybraných služeb upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto VP.

10.4.       Toto aktuální znění VP je platné a účinné od 1. 4. 2021

Napište nám

15 + 7 =

Kontakt

Hasova 3092/4, Praha 4, Modřany 143 00

E-mailmarter@marter.cz

Kontakt

Hasova 3092/4, Praha 4, Modřany 143 00

E-mailmarter@marter.cz