Inspirativní čtení pro vás.

Kateřina Látalová
Silvie Čadská
Daniela Stabrawa Saranová

Když se rodič vrací do práce z mateřské nebo rodičovské dovolené

Přes všechny legislativní snahy o slaďování rodinného a pracovního života zůstává i nadále pro řadu rodičů návrat po mateřské a rodičovské dovolené do práce strašákem. Tento článek je určen obecně pro všechny rodiče, kteří se potýkají s touto životní událostí. Jak postupovat a jak si sebevědomě stát za svými právy, vám přiblížíme v následujícím textu.

Komunikace

Klíčovým je pro vás komunikovat se svým zaměstnavatelem a dostatečně s předstihem na obou stranách ujasnit termín a souvislosti návratu do práce. Již při žádosti o čerpání rodičovské dovolené informujte svého zaměstnavatele o předpokládané délce čerpání, nebo o plánu čerpat rodičovskou dovolenou přerušovaně. Zaměstnavatel vám také pomůže s vyřízením žádosti a předáním podkladů Okresní správě sociálního zabezpečení při vyřizování peněžité pomoci v mateřství, naopak ve věci rodičovského příspěvku už musíte komunikovat s úřady vyloženě sami, proto se včas obraťte na příslušný Úřad práce.

Bojujte o svou židli

Pokud se vracíte po mateřské dovolené, nebo jako otec po rodičovské dovolené, kterou jste čerpal v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel vždy povinen zařadit vás na vaší původní práci a pracoviště. Což znamená, že se vracíte se svou židli. Pokud byla vaše pozice zrušena, pak vám zaměstnavatel musí nabídnout jakoukoli židli, ale vždy podle druhu práce a místa výkonu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Také mzdové podmínky musejí odpovídat druhu sjednanému v pracovní smlouvě a vaší kvalifikaci.

Po skončení rodičovské dovolené na vás sice vaše židle čekat již nemusí, ale pracovní poměr vám nekončí. Zásadní je, že vám zaměstnavatel jednostranně nemůže ani změnit druh práce v pracovní smlouvě, ani vám změnit délku pracovního úvazku, nebo s vámi jednostranně skončit pracovní poměr, pokud nejsou naplněny zákonné podmínky. Omluva zaměstnavatele, že pro vás původní práci zkrátka nemá, není automaticky důvodem, proč byste měli podepsat dohodu o skončení pracovního poměru. V takovém případě je povinností zaměstnavatele určit konkrétní výpovědní důvod. Vám bude náležet po dobu výpovědní doby náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku a odpovídající odstupné (podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele).  Do výše odstupného se započítává také doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Přerušovaná rodičovská dovolená

Málo rodičů ví, že rodičovskou dovolenou mohou čerpat také přerušovaně. Záleží tedy na vás, od kdy a na jak dlouho a zda i opakovaně si požádáte o čerpání rodičovské dovolené. Zaměstnavatel vám musí vyhovět a zároveň vždy umožnit návrat do práce. Nad tříletou věkovou hranici dítěte žádat o rodičovskou dovolenou můžete, avšak v takovém případě vám zaměstnavatel není povinen vyhovět a může vás vyzvat k návratu do práce. Pokud vám zaměstnavatel vyhoví, čerpáte neplacené volno bez nároku na náhradu mzdy.

Předčasné ukončení rodičovské dovolené

Otázka, zda je zaměstnavatel kdykoli povinen vám vyhovět při předčasném ukončení rodičovské dovolené není zcela jasná. Na jedné straně jde o vaše právo a zaměstnavatel vás nemůže nutit k dodržení přesné doby. Na druhé straně stojí ekonomický zájem zaměstnavatele na předvídatelném rozložení pracovní síly. Předčasné ukončení rodičovské dovolené (oproti nahlášené délce v žádosti) tak bude záležet na domluvě se zaměstnavatelem.  

Jak je to s dávkami státní sociální podpory?

Pracovat můžete, i pokud pobíráte dávku peněžité pomoci v mateřství. Podmínkou je, že nebudete vykonávat práci, ze které dávka náleží. Tedy můžete v době pobírání dávky vykonávat práci pro stejného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, nebo uzavřít jinou pracovní smlouvu na jiný druh práce, než původně sjednaný, ze kterého se odvádělo pojistné. Případně můžete uzavřít pracovní poměr nebo některou z výše jmenovaných dohod s jiným zaměstnavatelem. Pouze pokud jste OSVČ, pak nesmíte výdělečnou činnost provádět osobně. Můžete ale činnost vykonávat prostřednictvím vašich zaměstnanců, spolupracujících osob, anebo se nechat zaměstnat. Po uplynutí doby poskytování peněžité pomoci v mateřství je vyplácení dávky ukončeno. Následně si musíte požádat o navazující dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek. Žádosti a výplatu zajišťuje v tomto případě místně příslušný Úřad práce.

Peněžitou pomoc v mateřství může kromě prvních 6 týdnů od narození dítěte (kdy náleží dávka výhradně matce) pobírat i otec. V takovém případě žádáte o dávku od 7. týdne od narození dítěte v rozsahu nejdéle 22 týdnů, resp. 31 týdnů u dvojčat a vícerčat. Rodiče se tak mohou pohodlně o péči o dítě podělit po celou dobu od jeho narození, resp. od uplynutí šestinedělí.

Pozor na nárok na rodičovský příspěvek. Pokud zvolíte přerušované čerpání rodičovské dovolené, pak vám bude náležet rodičovský příspěvek pouze za předpokladu, že osobně celodenně pečujete o dítě do věku 4 let celý kalendářní měsíc. Volbu výše rodičovského příspěvku a jeho změnu může rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Změny je možné provádět pouze jednou za tři měsíce a to i tehdy, že došlo ke změně oprávněné soby – tedy když se rodiče vymění.

Co žádat jako rodič po zaměstnavateli?

Pokud kojíte, máte právo na přestávky ke kojení dítěte (ne déle než dovrší 15 měsíců věku). Do 1 roku věku dítěte lze požadovat 2 půlhodinové přestávky za směnu[1], následně 1 půlhodinovou přestávku. V případě práce na kratší úvazek, vám náleží jedna půlhodinová přestávka na každé dítě do konce 1 roku věku. Doba přestávky se započítává do pracovní doby a nemusíte si ji napracovat. Zaměstnavatel vám musí poskytnout ke kojení odpovídající prostor.

Pokud pečujete o dítě mladší 1 rok, nesmí vám zaměstnavatel nařídit práci přesčas. Je samozřejmě možné se na práci přesčas s vaším zaměstnavatelem dohodnut.

Na pracovní cestu mimo obvod obce vašeho pracoviště nebo bydliště můžete být vysláni, pokud pečujete o dítě do věku 8 let, pouze se svým souhlasem. Totéž platí, pokud jste osamělý rodič pečující o dítě do věku 15 let.

Požádejte si o zkrácený pracovní úvazek. Zaměstnavatel je povinen žádosti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby vyhovět. Výjimkou jsou vážné provozní důvody, ale povětšinou se bude jednat o ojedinělé případy, kdy by nebylo možné se na zkráceném pracovním úvazku dohodnout.


[1] Za předpokladu, že pracujete po stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. 40 hodin týdně.

Další těhotenství

Pokud jste znovu těhotná a těhotenství plynule navazuje na rodičovskou, zaměstnavatel vám musí držet místo opět do 3 let věku dalšího dítěte. Pokud vám další mateřská nenavazuje, můžete se dohodnout na neplaceném volnu (zaměstnavatel nemusí vyhovět), nebo můžete nastoupit na pracovní neschopnost. Pokud váš pracovní poměr trvá, pak máte nárok na další dávku peněžité pomoci v mateřství znovu v souvislosti s dalším potomkem. 

Závěr

Dlouhodobým trendem v oblasti péče o zaměstnance se stává flexibilita a ochrana zaměstnanců, tzv. flexicurita. Zdravý pracovní trh a zdravé pracovní prostředí unese flexibilní způsoby zaměstnávání a určování pracovní doby. Zejména pokud jde o zaměstnance rodiče je třeba při sladění pracovního a rodinného života nebát se, stát si za svými právy a otevřeně mluvit se zaměstnavatelem o svých potřebách.

 

Tento článek vznikl ve spolupráci s Legalsy a Silvií Čadskou, která je advokátkou s praxí v pracovním právu, tedy odbornicí na toto téma.