Sorting by

×

Rodičovská není brzda, když nechcete.

I. Obecná ustanovení

1)    Soutěž pořádá organizace Marter z.ú., fakturační adresa: Frýdlantská 1310/23, Praha 8, Kobylisy 182 00 IČ: 08195595, Korespondenční adresa: Hasova 3092/4, Praha 4, Modřany 143 00(dále jen „organizátor“).

2) Organizátor vyhlašuje tuto soutěž na podporu návštěvnosti své facebookové nebo Instagramové stránky a za účelem budování povědomí o organizaci Marter z.ú.

3) Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

4) Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni členové týmui, ambasadoři, lektoři či zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je členem týmu, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch organizátora soutěže.

5) Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze jednou, přičemž identifikátorem soutěžícího je jeho osobní facebookový či Instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

6) Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

7) Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže odpovědi vulgární, zesměšňující, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

8) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

9) Pravidla soutěže respektují pravidla Facebooku a Instagramu. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook či Instagram a tato společnost a  za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku či Instagramu.

10) Pravidla soutěže jsou uveřejněna na webu Marter.cz. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou zveřejnění příspěvku na facebookové a Instagramové stránce organizátora.

 II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1) Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno na příslušné sociální platformě a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

2) Účastník soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v rozsahu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na Osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů marter@marter.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

3) Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora soutěže v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

III. Mechanismus soutěže

1) Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.

2) Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání

1) Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

2) Každý výherce bude informován o výhře na facebookových či Instagramových stránkách Marter z.ú.  Zároveň odešle organizátor vítězům soukromou facebookovou či Instagramovou zprávu s informací o výhře.

3) Účastník je povinen do 3 dnů doručit organizátorovi odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře, ve které je zároveň povinen uvést své celé jméno a platnou doručovací poštovní adresu v České republice, na kterou mu bude zaslána výhra. Organizátor odešle výhru na tuto adresu do 30 dnů po dodání potřebných kontaktních údajů výherci.

4) Výhry budou výhercům předány buď osobně v Praze, v elektronické podobě, nebo mu budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, již už neproběhne další pokus o doručení.

5) V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď s uvedením celého jména a doručovací adresy, propadá tato výhra organizátorovi soutěže.

6) Organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

7) Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

8) Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění organizátora, ke kterému by jinak nebyl povinen, nelze výhry v soutěži ani účast v soutěži vymáhat právní cestou, ani nelze po organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena.

9) Organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

Napište nám

1 + 7 =

Kontakt

Hasova 3092/4, Praha 4, Modřany 143 00

E-mailmarter@marter.cz

Kontakt

Hasova 3092/4, Praha 4, Modřany 143 00

E-mailmarter@marter.cz