Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami.

1.PŘIHLÁŠENÍM/REGISTRACÍ SE NA WORKSHOP ČI ONLINE PROGRAM

 • Na workshop/online program či jiné aktivity M.arter z.ú, je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře vyplněním všech požadovaných údajů.
 • Účastníkem workshopu/online programu či jiné aktivity se klient stává tehdy, pokud řádně vyplnil přihlášku a  uhradil účastnický poplatek, přes autorizovanou platební bránu, nebo na náš bankovní účet.
 • Pokud klient včas neuhradí kurzovné bez vědomí poskytovatele, může to být důvodem k vypovězení objednávky ze strany provozovatele.
 • Provozovatel  si vyhrazuje právo zrušit vyhlášený kurz a to z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných technických důvodů. Zároveň si také vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

2. STORNO REGISTRACE:

V případě stornování účasti peníze po zaplacení nevracíme a učební materiály nezasíláme. 

 

3. POSKYTOVATEL SLUŽEB:

 • Poskytovatel je oprávněn zrušit registraci ,,rezervaci” služby nejpozději 1 den před sjednaným registrovaným termínem workshopu. (a to nejpozději do 19:OO hod.).
 • Poskytovatel je oprávněn zrušit akci z těchto provozních důvodů: kapacita workshopů nebyla naplněna, nemoc lektora, rodinné důvody, hospitalizace a jiné důvody, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.
 • V případě storna workshopu z provozních a jiných důvodu, je Provozovatel povinen, vypsat nový náhradní termín workshopu a informovat příjemce služby o náhradním termínu zaplaceného workshopu nejpozději 14 dní  předem.
 • V případě, že se příjemce služby nebude moci náhradního termínu zúčastnit, má právo na vrácení peněz nebo na výběr nového workshopu v té samé nominální částce, kterou zaplatil za neuskutečněný workshop v pevně stanoveném termínu , který si s předstihem zarezervoval a zaplatil.
 • V případě, že si příjemce služby zvolí výplatu peněz formou voucheru je Poskytovatel povinen vystavit voucher do 14 dnů od jeho žádosti. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti voucheru popř. nebude-li možný náhradní termín nového vybraného workshopu v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín dalšího vypsaného workshopu popř. nebude-li možný nový náhradní termín v rámci doby platnosti voucheru, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.
 • Čerpání objednaného workshopu či online programu, platnost a rezervace platného voucheru na workshop lze využít výhradně na čerpání workshopů které, poskytovatel provozuje. Nelze směnit za peníze, či jinou službu.  

4. ZPŮSOB ÚHRADY:

Účastník je povinen uhradit účastnický poplatek/kurzovné přes autorizovanou platební bránu (Pays.cz) případně je možné uhradit platbu převodem na náš účet vedený u FIO Bank,  ale to pouze po předchozí domluvě.

Číslo účtu: 2401644906/2010 (Fio Banka)

 

5. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A AUDIO / VIDEO ZÁZNAMŮ

Účel a souhlas:

Zúčastním‑li se jakéhokoliv online/offline workshopu, online programu či jiné vzdělávací akce M.arter z.ú. (dále jen M.arter z.ú.)bez časového omezení souhlasím:  

 • S tím aby mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či audio záznam mé osoby a hlasu a záznam a zápis mého osobního projevu, tak jak budou pořízeny na online/offline workshopu/workshopu/online programu či jiné další vzdělávací akcí, včetně přepisu mého osobního projevu) jako pasivního účastníka akcí M.arter z.ú., Správce v rámci pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu z průběhu online workshopu/workshopu/online programu či další vzdělávací akcí včetně přepisu osobních projevů, zaznamenal za účelem informování (prostřednictvím internetu, tištěných médií či jinak) o online/ offline workshopu/online programu či dalších vzdělávacích akcí, jejich účastnících a diskutovaných otázkách, anebo informování o činnosti M.arter. z.ú,, příp. za marketingovými účely M.arter z.ú, vůči třetím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy M.arter z.ú., atp.), a pořízené záznamy v souladu s uvedeným účelem užíval do odvolání.
 • S tím aby mne a mé projevy osobní povahy a osobní údaje (podobizna/fotografie, videozáznam mé osoby, video či audio záznam mé osoby a hlasu a zápis mého osobního projevu, tak jak budou pořízeny na online workshopu/workshopu/online programu či další vzdělávací akcí, včetně přepisu mého osobního projevu) jako řečníka/aktivního účastníka konference Správce v rámci pořizování fotodokumentace, audio a videozáznamu z průběhu online/offline jakékoliv vzdělávací akce, včetně přepisu osobních projevů, zaznamenal za účelem informování (prostřednictvím internetu či tištěných médií) o online/offline workshopu/online programu či dalších vzdělávacích akcí, jejich účastnících a diskutovaných otázkách, anebo informování o činnosti M.arter z.ú., příp. za marketingovými účely M.arter z.ú., vůči třetím osobám (využití fotografií atp. pro účely reklamy M.arter z.ú atp.), a pořízené záznamy v souladu s uvedeným účelem užíval do odvolání – jedná‑li se o autorské dílo, platí ohledně možnosti odvolání. 
 • S plným právem a užitím všech pořízených fotografií, audio a video záznamu jeho osoby, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Provozovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny + další 

Souhlasí s přijetím těchto všeobecných podmínek a souhlasí s užitím těchto fotografií a audio / video záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

 • Provozovatel je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro potřebu dalších účastníků workshopů/programů případně pro potřebu třetí straně za účelem vlastního užití.  Ty jsou zveřejňovány zejména na Facebooku, LinkedIn, Instagramu a dalších platforem organizace M.arter z.ú.  apod.
 • Provozovatel je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro svou vlastní potřebu a účely prezentace své práce.
 • Rovněž souhlasí s tím, aby Provozovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií a audio video záznamům jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Provozovatele + případnému prodeji nahraného záznamu z online workshopu.
 • Fotografie a audio / video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.
 • Každý účastník offline workshopu/online workshopu /online programu v M.arter z.ú., má právo nezúčastnit se pořizování fotografií a audio / video záznamů.
 • V případě, že by mi byl poskytnut záznam za úplatu, zavazuji se k tomu, že tento záznam nebudu šířit dalším stranám, za účelem dalšího zisku nebo porušování zákona na ochranu osobních údajů. V případě, že tak učiním, ponesu veškeré následky, které  v tomto případě vzniknou. Jak organizaci M.arter z.ú., tak dalším zúčastněným osobám v nahrávce. 

6. LICENCE POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A AUDIO / VIDEO ZÁZNAMŮ

 1. Jde‑li o audio záznamy, videozáznamy, přepisy audio či videozáznamů, podobizny či fotografie, tj. veškeré mé projevy osobní povahy, byť by měly povahu autorského díla, uděluji M.arter z.ú., účastí na  online workshopu/workshopu/online programu či další vzdělávací akcí, souhlas (příp. výlučnou licenci ve smyslu autorského zákona) k jejich bezplatnému užití (po celou dobu trvání majetkových práv) pro území celého světa včetně České republiky. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou bezpodmínečně a bez možnosti odvolání (na celou dobu trvání majetkových práv) a bez omezení co do množstevního rozsahu M.arter z.ú.,  je oprávněn tyto projevy osobní povahy i neužívat. 
 2. arter z.ú. může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci postoupit třetí osobě, a to i za úplatu ve prospěch organizaci M.arter z.ú.

Beru na vědomí, že bez poskytnutí osobních údajů  ve smyslu písm. 1) a 2) není povinné, avšak s ohledem na organizaci online workshopu/workshopu/online programu či další vzdělávací akcí, není možné vyloučit, že má osoba, příp. mé projevy osobní povahy nebyly zaznamenány. Přijímám tudíž, že pokud se chci online workshopu/workshopu/online programu či další vzdělávací akcí zúčastnit, nelze jinak než udělit souhlas ve smyslu odst. 1 a 2 podrobit se případně předmětnému zpracování osobních údajů. 

7.ONLINE AKTIVITY A AKCE – SEMINÁŘE, WORKSHOPY A JINÉ,

 • Účastník se na online aktivitu, akci, seminář, workshop a jiné  přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního-registračního formuláře, a to nejpozději 3 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
 • Online i offline přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním registračním formuláři. Míněno rekapitulací objednávky a vyzvání k jeho případné úhradě, jestli tak neučinil při registraci.
 • V případě, že je registrační poplatek uhrazeno ihned při registraci je zaslána účastníkovi účtenka o zaplacení workshopu, online akce a jiné…. Ze strany třetí strany a to je platební brány Pays.cz.
 • Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu.  Cena je vždy uvedena na webovém rozhraní nebo přímo v platební bráně našeho dodavatele (Pays.cz)
 • M.arter z.ú. si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu online/offline aktivit, akcí, seminářů, workshop a jiné například potřebu změny přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Odesláním registračního- prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze všech konaných pořádající organizace M.arter z.ú, a souhlasí s tím, že může být poskytnutý další straně.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na našich akcí je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu akcí z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • V případě že účastník akcí v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
 • Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Čas ukončení seminářů je uveden orientačně a může se měnit dle okolností v průběhu konání. 

8. STORNO REGISTRACE:

 • V případě stornování účasti ze strany kupujícího peníze po zaplacení nevracíme a učební materiály nezasíláme a neposkytujeme.
 • V případě, že akci zruší M.arter z.ú.,  jakož to Poskytovatel, máte nárok na vrácení uhrazeného účastnického poplatku. Peníze Vám organizace M.arter refunduje, prostřednictvím platební brány Pays.cz, přes kterou jste uhradili. V případě, platby na náš účet, refundujeme stejným způsobem přes Fio Banku.
 • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde..
 • Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

9. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA  AUTORSKÝCH PRÁV

 • V případě, že by M.arter z.ú., poskytl přístupové údaje k online produktům či přístupy na jinou příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 • Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, a jiné) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 • Všechny produkty a služby naší organizací slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti on-line marketingu, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři jak on-line/offline programů a workshopů či jiných akcí, jsou pouze návody a doporučení. Naše organizace ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.
 • V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line/offline programů či jiných aktivit, můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line/offline programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

11. VYPLNĚNÍM REGISTRAČNÍHO FORMSU O PRÁCI A ZASLÁNÍM SVÉHO CV NA E-MAIL SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI:

Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů z vyplněného registračního formuláře:

Souhlasím, aby veškerá má vyplněná data a informace o mě spravovala společnost SmartSelling a.s. a M.arter z.ú. s nimi mohl nadále nakládat. 

Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů zaslané M.arter z.ú, primárně jde o CV:

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů včetně fotografie (bude-li poskytnuta) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění v rozsahu údajů a informací uvedených v zaslaném dokumentu, dokumentech či vyplnění registračního formuláře na webu a v  databázi organizace M.arter z.ú. sídlem Frýdlantská 1310/23, Kobylisy, 182 00, Praha IČ: 08195595 za účelem propojení s třetí stranou. Správa, zpracování a uchování osobních údajů, včetně poskytnuté fotografie, bude probíhat v rozsahu nezbytném nejdéle však 1 rok pro naplnění účelu stanoveného v předchozí větě. 

Současně potvrzuji, že osobní údaje a informace uvedené v zaslaném dokumentu či dokumentech a elektronickém formuláři jsou pravdivé, přesné a úplné. 

Dále souhlasím, že do vašich dat může být nahlédnuto další třetí stranou nebo mohou být předány další straně (zaměstnavatel, budoucí zaměstnavatel, organizace či jiné).  

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel analytických softwarů Google, Google Analytics, Cookies;
b. Poskytovatel webhostingu či serverů WordPress;
c. Poskytovatel softwaru určeného pro e-mailovou komunikaci a sběru webové formuláře SmartEmailing;

Tyto osoby jsou plně oprávněny nahlížet a manipulovat s vašimi zaslanými dokumenty a šířit je třetí straně za účelem propojení se ze zaměstnavatelem po předchozím souhlasu.

V souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (“GDPR”) vám v souvislosti se zpracování osobních údajů náleží následující práva:

 • právo na přístup ke svým údajům
 • právo na opravu a odstranění nesprávných údajů
 • právo na podání vysvětlení ohledně zpracování
 • právo odvolat souhlas se zpracováním

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

M.arter z.ú. plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do registračního formuláře bráno jako objednávka a tak jej poskytujete firmě SmartSelling a.s.. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných dalších dílčích operací, identifikaci a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

Vaše údaje, které poskytnete v registračních – objednávkových formulářích a údaje mimo registrační – objednávkový formulář pak dále zpracovává zapsaný ústav M.arter z.ú., se sídlem Frýdlantská 1310/23, Praha 8 – Kobylisy, 182 00 (dále jen: „M.arter“). 

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na nás mojeudaje@marter.cz

13. ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

 • Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího
 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 • Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od  8.2.2022

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.